i-Torch Black Star BS30
i-Torch Black Star BS40
i-Torch Venom 25
i-Buddy Firefly
ID Video Pro 8e
Venom 40 RGB